Saturday, May 16, 2020

Gujarati hai na andar se ban’na padta hai

Gujarati hai na andar se ban'na padta hai, andar se ... koi khaadi pehan'ne se Gandhi nahi banta aur bhes badalne se koi Gujarati nahi banta.jpg


Gujarati hai na andar se ban’na padta hai, andar se … koi khaadi pehan’ne se Gandhi nahi banta aur bhes badalne se koi Gujarati nahi banta